Mijn winkelwagen  

Algemene voorwaarden

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de “verkoper”: Jevadol B.V. gevestigd te Meteren aan het adres Mark 42 (verkoper handelt via de website http://www.urban-interiors.nl).

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de “koper”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van de verkoper het aangeboden product koopt. Voor zover de koper de natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt deze aangeduid als “consument”.

3. De koper zal zich ter zake van de koop nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks schriftelijk aan de verkoper ter kennis heeft gebracht en de verkoper alsdan onder die voorwaarde de koop schriftelijk heeft aanvaard.

4. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen van de verkoper zijn deze voorwaarden van toepassing.

5. De koper kan geen beroep doen op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van ieder ander dan verkoper is hierbij uitgesloten, tenzij die bedingen of voorwaarden schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.

6. De koper die met toepasselijkheid van deze voorwaarden een overeenkomst met verkoper heeft gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van die voorwaarden ook voor latere overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

8. Van toepassing zijn steeds de meest recente algemene voorwaarden van verkoper.

 

Artikel 2: DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de koper van het aanbod én het accepteren van deze algemene voorwaarden het plaatsen van een bestelling via de B2B webshop of via de consumentenwebshop.

2. De verkoper bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.

3. De verkoper kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 3: HET AANBOD

1. De verkoper maakt de koper kenbaar indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.

2. Het aanbod bevat een omschrijving van de belangrijkste kenmerken van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

 

Artikel 4: DE PRIJS

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen exclusief 21% BTW en bijkomende verzend- en handlingskosten a €10,- per artikel.

2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 

Artikel 5: DE BETALING

1. De door de koper verschuldigde bedragen dienen, tenzij vooruitbetaling is overeengekomen, te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van het product.

2. Indien sprake is van wanbetaling door de koper kan de verkoper, tenzij dat wettelijk beperkt is, (buitengerechtelijke) kosten bij de koper in rekening brengen.

3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de koper aan de verkoper te worden medegedeeld.

 

Artikel 6: OPZEGGING/ANNULERING VERKOPER

1. Onverminderd het recht van artikel 5 lid 4 heeft de verkoper het recht, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de koper in staat van faillissement verkeert, of door hem surseance is aangevraagd, of wanneer hij opeisbare schulden onbetaald laat, of gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de verkoper zekerheid te hebben gesteld voor de koopsom, of indien hij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de verkoper een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van de koopsom.

 Artikel 7: LEVERING

1. Indien levering van een product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de aflevering zal worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken, berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de koper bij de verkoper. Met het tekenen voor ontvangst bevestigt de koper c.q. wordt namens de koper bevestigd dat het product volledig en onbeschadigd is ontvangen.

3. Het adres dat de koper aan de verkoper heeft medegedeeld, geldt als plaats van levering, tenzij door de koper schriftelijk anders is meegedeeld.

4. De verkoper zal zich inspannen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uit te voeren, tenzij tussen partijen een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

Artikel 8: GARANTIE

1. Jevadol B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Jevadol B.V.. Jevadol B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

2. Indien Jevadol B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

3. Alle garantieaanspraken zullen hoe dan ook vervallen, indien wederpartij zelf wijziging(en) of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en), danwel dit onoordeelkundig behandeld/gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming, een en ander ter beoordeling van verkoper en/of de fabrikant. Verval van garantieaanspraken geldt tevens indien wederpartij enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt.

4. Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de koper en de verkoper schriftelijk anders is overeengekomen.

  

Artikel 9: OVERMACHT

1. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de verkoper redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Indien op grond van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de verkoper door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de verkoper het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is verkoper gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe en indirecte schade van de koper, op enigerlei wijze verband houdend met het installeren of het onoordeelkundig gebruik van de lampen is de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.

2. Indien aantoonbaar sprake is van toerekenbare tekortkoming van verkoper die hem valt te verwijten, dan is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid - die uitsluitend wordt aanvaard voor directe schade - beperkt tot hetzij gratis herlevering van de gebrekkig gebleken zaken, hetzij tot het retourneren van de koopsom van de geleverde zaken of diensten waarop de reclame betrekking heeft.

 

Artikel 11: KLACHTENREGELING

1. Indien sprake is van een klacht kan deze gezonden worden naar het adres genoemd onder artikel 1 lid 1 van deze algemene voorwaarden. Voor een persoonlijke klachtbehandeling aan voornoemd adres wordt verzocht vooraf contacteren met www.urban-interiors.nl.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.

3. De verkoper zal zich inspannen ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in zoveel mogelijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 12: RETOURZENDINGEN 

1. Wanneer een partner een artikel bestelt voor een klant welke direct door Jevadol B.V. naar de eindgebruiker gestuurd wordt, heeft de eindklant het recht op een zichttermijn van 14 dagen na aankoop. Wanneer de klant besluit om het product retour te sturen dient te gebeuren naar het adres van de partner welke is vermeld op de pakbon.

 

Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen over aanbiedingen en (de uitvoering van) overeenkomsten kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.